Centralny podział

12 sierpnia
10:48 2009

Przeciętny polski obywatel nie bardzo jest zorientowany o funkcjonowaniu systemu bankowego w naszym kraju. Wiele wie o kredytach, bankach, w których takie kredyty są udzielane, innych produktach i usługach bankowych, natomiast niekoniecznie zorientowany jest w systemie. Tymczasem instytucją odpowiedzialną za cały system bankowy, jaki w Polsce funkcjonuje jest bank centralny, którym w naszym kraju jest Narodowy Bank Polski. Najczęściej taka instytucja jest państwowa lub jest podporządkowana państwu. Narodowy Bank Polski, lub jak kto woli bank centralny, ma trzy podstawowe zadania: po pierwsze emituje pieniądze /gotówkę/, jednocześnie jest jedyną jednostką, która jest uprawniona do emitowania znaków pieniężnych. Po drugie bank centralny pełni funkcję banku wszystkich banków. To znaczy, że każdy bank komercyjny, który działa na terenie danego państwa / w tym przypadku Polski/, posiada w banku centralnym swój rachunek, tym samym bank centralny świadczy usługi bankowe innym bankom /przyjmuje depozyty, udziela kredytów/. Bank Centralny prowadzi także interesy finansowe z innymi zagranicznymi bankami centralnymi. Po trzecie trzeba pamiętać, że bank centralny jest bankiem skarbu państwa, a więc prowadzi wszystkie sprawy finansowe państwa, takie jak depozyty, dług publiczny, czy też obsługę kasową krajowego budżetu.
Trochę historii w tej sprawie. Otóż jak można wyczytać w szeregu publikacji na ten temat, to sytuacja wymusiła powstanie takiego scentralizowanego systemu bankowego. Wymusiły to kolejne kryzysy polityczno-gospodarcze, które przetoczyły się przez  Polskę.
„To historia kryzysów bankowych z jednej strony wymusiła przejęcie funkcji nadzorczych nad tym sektorem przez państwo, a  z drugiej strony suwerenność państwa w sferze monetarnej jest nierozerwalnie związana z przywilejem emitowania własnej, narodowej waluty, która jest  jedynym oficjalnym środkiem płatniczym na terenie danego kraju. Te dwa czynniki ukształtowały funkcję nowoczesnego banku centralnego. Dzisiaj jest on przede wszystkim odpowiedzialny za wartość waluty narodowej oraz za zorganizowanie rozliczeń pieniężnych i regulowanie płynności sektora bankowego. Wymienione funkcje są ściśle ze sobą powiązane. Skuteczne oddziaływanie banku centralnego na cały sektor możliwe jest dzięki instrumentom polityki pieniężnej” – tyle na ten historii powstania banku centralnego w Polsce przygotował na swojej stronie NBPortal.pl
Na temat historii powstania banku centralnego można jeszcze wiele dowiedzieć się z wielu innych ekonomicznych publikacji. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie nie tylko systemy bankowego, ale państwa, bez banku centralnego. Błędne wydają się opinie, że z chwilą wejścia Polski do strefy euro, bank centralny nie będzie potrzebny, ponieważ jego zadania przejmie europejski bank centralny. Banki Centralne potrzebne są wszystkim krajom bez względu czy funkcjonują w strefie euro czy też nie.
Zen