Jak powinna wyglądać umowa kredytowa

25 maja
17:14 2012

Zawarcie każdej transakcji czy otwarcie nowego produktu bankowego wiąże się zawsze z koniecznością podpisania umowy. Bez niej postanowienia nie byłyby ważne i w dowolnym momencie warunki współpracy mogłyby ulec zmianie. Co więc powinna zawierać umowa kredytowa, aby była ważna i aby spełniała swoją rolę?

Umowa kredytowa powinna być zbiorem wszelkich informacji, które dotyczą zawieranego kredytu. A więc powinna zawierać takie rzeczy jak dane, które kredytu dotyczą, jego cel, sposób w jaki zostanie uruchomiony, a także rodzajów zabezpieczenia i pochodzenia środków na spłatę. Umowa kredytowa musi szczegółowo wymienić strony kredytu, czyli kredytobiorcę i bank. Kolejnym elementem jest kwota zawartego kredytu, a także waluta, w której kredyt bierzemy i będziemy spłacać. Co do celu, to powinien być on w umowie określony, jednak jest to pojęcie bardzo ogólne i można go ująć w słowach takich jak bieżące wydatki, bieżąca konsumpcja itp. Oznacza to, że tak naprawdę pieniądze z kredytu można przeznaczyć na dowolny cel. W dalszej kolejności trzeba także ustalić zasady i termin spłat kredytu, a także wysokość prowizji za jego udzielenie. W dalszej części musi być też mowa o zabezpieczeniach kredytu – zwykle kredyty gotówkowe wymagają zabezpieczenia w postaci zaświadczenia o dochodach, rzadziej jest to oświadczenie o dochodach, które składamy sami. W przypadku kredytów na dom czy mieszkanie są to hipoteka, a także często ubezpieczenie lub też weksel in blanco. Umowa kredytowa powinna też zawierać warunki na jakich bank może kontrolować wydatki pieniędzy z kredytu oraz jego spłatę. W dalszej części musi znaleźć się mowa o tym, jakie są warunki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Umowa kredytowa powinna być spisana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Obie muszą być podpisane kredytobiorcę i kredytodawcę.