Leasing czy kredyt

15 lipca
06:33 2009

Leasing to stosunkowo nowy produkt na polskim rynku finansowym. Zanim jednak przystąpimy do analizy leasingu, kilka zdań na temat znaczenia tego słowa. W encyklopedii jest napisane, że leasing to nic innego jak stosunek prawny pomiędzy leasingodawcą, czyli finansującym transakcję finansową oraz leasingobiorcą czyli korzystającemu z tej formy umowy. Tak więc: „w ramach leasingu jedna ze stron umowy przekazuje drugiej stronie prawo do korzystania z określonego dobra materialnego na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone ratalne opłaty / raty leasingowi/. Formy leasingu mogą być różne. Może być to być leasing bezpośredni, pośredni, operacyjny, finansowy czyli kapitałowy, bądź też leasing zwrotny. Zatrzymajmy się na kilka chwili przy każdej z tych form.
Leasing bezpośredni charakteryzuje się tym, że umowa jest zawierana bezpośrednio z użytkownikiem. Czyli jeżeli bierzemy w leasing samochód i zawieramy umowę na jego korzystanie, podpisujemy leasing bezpośredni z wykonawcą tego auta. Przy leasingu pośrednim w umowie tej uczestniczy więcej osób niż dwie. Czyli miedzy producentem, a użytkownikiem występuje jeszcze trzecia strona, czyli wyspecjalizowana firma leasigowa. Z kolei leasing operacyjny to przekazanie użytkownikowi obiektu przeznaczonego pod leasing na czas krótszy niż zapisany jest okres jego zużycia. Ponadto użytkownik zobowiązany jest umową do wykupu tego przedmiotu-obiektu po jej zakończeniu za z góry określona wartość z podatkiem VAT włącznie. Zaznaczyć przy tym należy, że jest to korzystny rodzaj leasingu dla użytkownika, bowiem koszty tej operacji są dużo niższe niż na przykład kredytu /chodzi o korzyści podatkowe/. Przede wszystkim chodzi  o preferencje podatkowe, bowiem raty leasingowi zaliczane są na poczet kosztów uzyskania przychodów. Leasing finansowy, lub jak kto woli kapitałowy to nic innego jak oddanie rzeczy w użytkowanie w zamian za raty leasingowi. Krótko mówiąc korzystający z takiej rzeczy użytkuje ją /amortyzuje/, w zamian płaci określone umową raty pieniężne i może też w tej opcji nastąpić przeniesienie własności jeżeli jest taki zapis w umowie. Tym samym firma zwiększa wartość swojego majątku nie ponosząc przy tym żadnych kosztów po wygaśnięciu umowy. Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego również przy leasingu finansowym w umowie może być zawarty zapis o wykupie leasingowego przedmiotu po zakończeniu umowy. No i leasing zwrotny. Występuje wówczas kiedy jakaś firma nie posiada gotówki, jest jednak w posiadaniu wielu środków trwałych. Wówczas za pieniądze przekazuje jakąś część tych środków trwałych firmie leasingowej w zamian gotówkę i może ponownie wejść w ich posiadanie na podstawie umowy leasingowej. Zawiłe jest to wszystko, ale z punktu biznesowego bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie posiadając gotówki takim zabiegiem może wejść w jej jednorazowe posiadanie. O wyższości leasingu od kredytu gotówkowego wiele już napisano, ale są tacy, do których argumenty zwolenników leasingu nie trafiają. Twierdzą wręcz, że po dokładnym przeliczeniu za i przeciw, wolą jednak kredyt. Każdy ma jednak wolny wybór i wybierze taką formę kredytowania jaka mu najbardziej odpowiada.